22 Հոկտեմբեր – 21 Նոյեմբեր

Եթէ այր է,յանդուգն,լիրբ,խարդախ համակրելի երեվույթով չար է,բան մը ըսած ատեն ինք ուրիշ մը պիտի գործադրէ.գաղտնապահ եվ կեղծավոր կըլլայ ընդհանրապես:
Բարկացոտ նկարագիրը զինք դիվրափոփոխ պիտի ընէ.ուրիշներու վրայ գէշ պիտի մտածէ,քեն պիտի պահէ,շատ պիտի խոսի եվ մելամաղձոտութեան նոպաներ կունենայ:Ուրիշի վրայ խնդալ կը սիրէ,քիչ բարեկամ պիտի ունենայ:Փորի խիթերու ենթակայ է.ժառանգութեան կարելի է ըիրանայ:
-Եթէ կին է,ճարպիկ եվ խաբեբայ կըլլայ.իր առաջին ամուսնոյ հետ այնչափ լավ պիտի չվարուի որքան երկրորդին:Սրտոց չար,լեզուով բարի պիտի երեվնայ.զուարթ,ուրիշի վրայ խնդացող,շատախոս եվ ամենուն վրայ գէշ պիտի մտածէ:Տարիք առնելով մելամաղձոտ պիտի ըլլայ:Րիվմաթիզմի հակամէտ է:

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *