22 Նոյեմբեր – 21 Դեկտեմբեր

Եթէ այր է,ճամբորդութիվն պիտի սիրէ եվ ծովու վրայ պիտի հարստանայ.կայտառ,թեթեվաշարժ եվ մտայի երեվոյթ կունենայ:Իր բարեկամներուն դրամը պիտի վատնէ:Լողալու,որսի,ձիարշավի,մարզանքի նախասիրութիվն պիտի

22 Սեպտեմբեր – 21 Հոկտեմբեր

Եթէ այր է,գեղեցիկ,լավ շարժուձեվ եվ բեմբախոսի տաղանդ կունենայ:Խոստմնադրուժ կըլլայ եվ ավելի երջանիկ:Ժառանգութիվներու կը տիրանայ.առաջին կնոջմէ կայրիանայ եվ շատ զավակ չունենար:Հրդեհ

22 Յուլիս – 21 Օգոստոս

Եթէ այր է,քաջ,յանդուգն,վեհանձն,հպարտ,եսասէր եվ ճարտար խոսող,կատակասէր կըլլայ:Յաճախ վտանգներէ պիտի շրջապատուի,իր զավակները իր մխիթարութիվն եվ երջանկութիվնը պիտի ըլլան:Իր բարկութեան միշտ հետեվանք

22 Մայիս – 21 Յունիս

Եթէ այր է,ազնուասիրտ,խոհեմ,վեհանձն եվ յավակնոտ կըլլայ,ճամբորդութիվններ եվ ձիարշավներ պիտի սիրէ եվ հարստութեան հակամետ պիտի չըլլայ,բայց պիտի ալ չաղքատանայ,խորամանկ,ճկուն,զուարթ եվ գեղարուեստասեր

23 Մարտ – 21 Ապրիլ

Եթէ այր է,բարկացոտ,աշխոյժ,ճարտար խոսող,աշխատասեր,բուռն,ստախոս,դիվրափոփոխ կըլլայ:Իր խոսքը չի յարգեր եվ խստումըդիվրավ կը մոռնայ:Շատ վտանգներու պիտի ենթարկուի:Որսորդութեան եվ ձկնորսութեան սիրահար կըլլայ: Եթէ