22 Յուլիս – 21 Օգոստոս

Եթէ այր է,քաջ,յանդուգն,վեհանձն,հպարտ,եսասէր եվ ճարտար խոսող,կատակասէր կըլլայ:Յաճախ վտանգներէ պիտի շրջապատուի,իր զավակները իր մխիթարութիվն եվ երջանկութիվնը պիտի ըլլան:Իր բարկութեան միշտ հետեվանք պիտի տայ ու միշտ պիտի զղջայ:Փառքի եվ պատվի պիտի տիրանայ,թէեվ նախապէս ինք շատ պիտի հետապնդէ զանոնք ապարդիվն:
-Եթէ կին է,բարկացոտ,աշխոյժ եվ յանդուգն կըլլայ,շատ պիտի խոսի եվ ստէպ իր խոսքերը դառն պիտի ըլլան:Գեղեցիկ պիտի ըլլայ ու գլուխը խոշոր.թող կրակեն եվ եռացած ջուրէն զգուշանայ:Քիչ զավակ պիտի ունենայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *