22 Դեկտեմբեր – 21 Յունուար

Այս ժամանակամիջոցին ծնողը խեռ,թեթեվ,կասկածոտ բնավորութեան տէր պիտի ըլլայ,կռուասեր,բայց վատ միջավայր պիտի ունենայ:Իր չափազանցութիվնները պիտի հիվանդացնեն զինք.եթէ գիշեր ատեն ծնած է,խիստ փոփոխամիտ բնութեան տեր կըլլայ,գործունեալ,երբեմն ալ բարիք պիտի ընէ:Ծովու վրայ յաջողութիվն պիտի ունենայ,սակավախոս ըլլալով,փոքր գլուխ եվ խորը գբացած աչքեր կունենայ:Իր կեանքին վերջերը հարուստ եվ կծծի պիտի ըլլայ:Իր հիվանդութեանց միջոցին,լոգանքը բարերար ազդեցութիվն պիտի ունենայ միշտ:
-Եթէ կին է ,աշխոյժ,թեթեվ,եվ սակայն իր երիտասարդութեան այնչափ քաշուող պիտի ըլլայ որ ամենափոքր խոսքէն պիտի կարմրի:Նկարագիրը պիտի շտկուի եվ յանդուգն պիտի ըլլայ հասուն տարիքին:Նախանձոտ պիտի ըլլայ առանց ուզելու որ ուրիշները հասկնան:Շատախոս եվ անհետեվանք գործեր պիտի ընէ:Ճամբորդութիվնը պիտի սիրէ,շատ գեղեցիկ պիտի չըլլայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *