erazahan despan

Երազահան Դեսպան: Erazahan Despan

Երազահան Դեսպան

 Երազում դեսպան տեսնալ նշանակում է – Անկանոն ընթացք գործի, կորստեան վտանգ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *