erazahan despan linel

Երազահան Դեսպան Լինել: Erazahan Despan Linel

Երազահան Դեսպան Լինել

Երազում դեսպան լինել  – Կը նշանակե թէ գործերդ խաբեբաներու եվ մատնիչներու ձեռքն են:

Leave a Reply

Your email address will not be published.