Erazahan Xaxox

Երազահան Խաղող: Erazahan Xaxox

Երազահան Խաղող

Երազում խաղող տեսնել նշանակում է – Կնոջմէ մը բարիէ պիտի վայելես:

Ժամանակակից Երազահան Խաղող

Խաղողը երազում նշանակում է արցունք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *