erazahan astxali erkinq

Երազահան Աստղալի Երկինք

Երազահան Աստղալի Երկինք

Երազում աստղալի երկինք տեսնել նշանակում է – Անվրէպ յոյս եվ խնդութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *