erazahan erkvor

Երազահան Դրսեցի: Erazahan Drseci

Երազահան Դրսեցի

Երազում դրսեցի տեսնել նշանակում է – Լավ լուրեր, ուրախառիթ հանդիպումներ:

Դրսեցի – Դրսից՝ այլ տեղից եկած, եկվոր, օտարական:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *