Agapi

Ագապի ԱՆվան Նշանակությունը


Ագապի ԱՆվան Նշանակությունը

Ագապի – հուն. agape <սէր> կամ agapen <սիրելի> բառից է:

(Հնում այս անունով են կոչվել նաեվ սուրբ Պատարագից հետո քրիստոնյանների հավաքական ճաշկերույթը: Համայն արաչության <հիմնաքար> -ը Սէր-ն է):

Leave a Reply

Your email address will not be published.