Erazahan Soxak

Երազահան Սոխակի Ձայն Լսել: Erazahan Soxak

Երազահան Սոխակի Ձայն Լսել

Երազում սոխակի ձայն լսել նշանակում է – Ներդաշնակութիվն, թեթեվութեան նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.