ՈՒ

Հիվծեցար հիվանդութեամբ մարմնոյ եվ հոգվով ինկար,որովհետեվ անհավատարիմ եղար հանդէպ պարտականութեանդ ոչ խղճի ձայնը լսեցիր եվ ոչ օրինաց ազդարարութիվնը քեզի սկզբունք ընտրեցիր չար գործն ու չար խոսքը,որոնք հասցուցին քեզ դժբախտութեան այս դուռը,ուրկէ ազատելու համար պէտք է փոխես լեզուդ եվ գործդ դէպի բարին.ասով միայն կարելի պիտի ըլլայ քեզ սպասել բարի օրեր եվ մխիթարական իճակ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *