Մարդու նկարագրոթյունը ըստ մազի գույնի

Կարմիր մազ – Չարութիվն , մատնութիվն :

Սեվ կամ սեվորակ մազ – Խորհոզութիվն, խոհեմութիվն , անկեղծութիվն:

Խարտեաշ մազ  – Սեվորակներուն պես բայց կարժէ որ քիչ մը զգուշանանք այս գույնով մազ ունեցողներէ:

Պեխ կամ մորուք ունեցող կիններ – Հեշտասեր, <<այրերու վաճառականութեան>> հետամուտ:

Ճերմակ մազ ունեցող երիտասարդներ – Ցանկաեր, քղանցքներու շուրջ անուղղայ թափառող:

Մետաքսանման, առատ ու կակուղ մազեր – Հանդարտ եվ ընդհանրապես գէշ բնոյթ: Կարծր, կոշտ մազ – Յանդգնութիվն, զորութիվն, ստախոսութիվն եվ արկածախնդրութիվն:

Գռուզ եվ կարծր մազ – Տկար իմացականութիվն:

Զգուշանալ այն անձերէն որոնց մազն ու պեխը մեեվնույն գոյնը չէն, ատոնք մեծ բան մը չեն արժեր ընդհանրապես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *