Erazahan Vtang

Երազահան Վտանգ: Erazahan Vtang

Երազահան Վտանգ

Երազում վտանգի հանդիպել նշանակում է – Բախտի եվ յաջողութեան նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Վտանգ

Երազում վտանգից ազատվելը լավ նշան է, եթե դուք արթնացել եք անմիջապես փրկվելուց հետո։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *