erazahan car

Երազահան Պտղալի Ծառ

Երազահան Պտղալի Ծառ

Երազում պտղալի ծառ տեսնել նշանակում է – Հարստութիվն եվ հանգստութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *