erazahan voski

Երազահան Ոսկի Նետել: Erazahan Voski

Երազահան Ոսկի Նետել

Երազում ոսկի նետել նշանակում է  – Դառն վիշտեր:

Leave a Reply

Your email address will not be published.