Erazahan Mom

Երազահան Մոմ: Erazahan Mom

Երազահան Մոմ

Երազում մոմ տեսնել նշանակում է – Ընտանեկան խաղաղ եվ բարի կեանք:

Ժամանակակից Երազահան Մոմ

Երազում մոմ տեսնելը կյանքի, առողջության, բարեկեցության, սիրո նշան է։

Երազում չվառված մոմերը կանխատեսում են տխրություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *