erazahan tartich

Երազահան Թարթիչ: Erazahan Tartich

Երազահան Թարթիչ

Երազում կարճ թարթչներ տեսնել նշանակում է – սնանկութիվն:

Երազում երկար թարթիչներ տեսնել նշանակում է – ժառանգութիվն:

Արտեվանունք – 1. Աչքի թարթիչի մազը:
2. (հավաքական) Աչքի թարթիչները:
3. Աչքի կոպերը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *