Erazahan Tag

Երազահան Թագ: Erazahan Tag

Երազահան Թագ

Երազում թագ տեսնել նշանակում է – Սէրդ չափազանցութիվն է եվ անկարելի բաներու վրայ կը մտածես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *