Erazahan Zatik

Երազահան Զատիկ: Erazahan Zatik

Երազահան Զատիկ

Երազում զատիկ տեսնել նշանակում է – Անակնկալ շահ:

Ժամանակակից Երազահան Զատիկ

Եթե ծառի, ցողունի, ծաղկի վրա ես տեսել, հեռվից լուր պիտի ստանաս, որ ուրախացնի, նորոգի պիտի հոգիդ և սկիզբ դառնա նոր հաջողությունների:

Եթե գտել ես ու ափիդ մեջ ես առել, բարեկամներիցդ մեկի դեմ մեղք ես գործել:

Նրան մի մեծ լավություն անելով է միայն, որ պիտի կարողանաս քավել մեղքդ և վերստին արժանանալ նրա բարեկամությանը և վստահությանը:

Leave a Reply

Your email address will not be published.