Erazahan Zangak

Երազահան Զանգակ: Erazahan Zangak

Երազահան Զանգակ

Երազում զանգակ տեսնել նշանակում է – Անստոյգ վիճակի մէջ կը գտնուիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published.