erazahan kxanq

Երազահան Կղանք: Erazahan Kxanq

Երազահան Կղանք

Երազում կղանք տեսնել նշանակում է – Յաջողութիվն եվ բախտաորութիվն է:

Ժամանակակից Երազահան Կղանք

Մարդու կղանք տեսնելը նշանակում է փող, հարստություն, գործերում հաջողություն:

Կղանքի մեջ թաթախվել՝ լավ ապրելակերպ:

Ձեռքում բռնել՝ հաճույք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *