Յաղուբ անվան նշանակությունը

ՅԱՂՈՒԲ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Յաղուբ – արաբերենից iaqub բառն է, որ Յակոբ (Հակոբ) ձեվով տարածվել է իբրեվ անձնանուն եվ նշանակում է <խաբող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.