Պարսեմ անվան նշանակությունը


ՊԱՐՍԵՄ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պարսեմ – պարսկերենից մեկնվում է իբրեվ <որդի պահոց>: Հ Աճառյանը կապում է ասոր. Barsauma անվան հետ եվ ստուգաբանվում իբրեվ <ծոմ>: (Այսինքն Աստծո հետ պահքով ուխտ արած ու դրա շնորհիվ աղոթքով ծնված զավակ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *