Մարդու նկարագրոթյունը ըստ գլխի կառուցվածքի

Գլուխ մը ավելի լավ է որ մեծ ըլլայ քան թէ փոքր: Վերի կողմը սրածայր գլուխը կը յայտնէ փոփոխական նկարագիր,դանդաղ միտք,նեղ իմացականութիվն՝ շատ բան սովորելու անընդունակ:Երբոր գլխուն ետեվի կողմը տափակ է եվ վիզէն վեր կը բարձրանայ՝ առանց զգալի տարբերութեան մը,նշան է կամքի ,յարատեվութեան ,ճարտար ու խորամանկ իմացականութեան մը:Միջին մեծութեաբ գլուխ մը ,ոչ շատ կլոր,ավելի շատ ձուաձեվ,կը նշանակէ բարեմտութիվն,լավ յիշողութիվն:Պզտիկ գլուխ մը ՝ միջին մեծութեամբ վիզով ցոյց կու տայ իմաստութիվն,դատողութիվն,գիտութիվն:Պստիկ գլուխ երկայն վիզով ՝ ապուշութիվն,տխմարութիվն եվ յիմարութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *