Եզնիկ անվան նշանակությունը

ԵԶՆԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եզնիկ – հայկ: եզն բառի փաղաքշական ձեվն է. <ցլիկ> եվ գործածական է իբրեվ անձնանուն:

(Հողագործ մարդկանց համար եզը համարվել է այնքան կարեվոր կենդանի, որով իրենց արտերն են վարել, ընտանիքները կերեկրելու համար, որ նույիսկ իրենց ժառանգների վրա են դրել այդ կենդանու փաղաքշական անունը):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *