erazahan draxt mtnel

Երազահան Դրախտ Մտնել: Erazahan Draxt mtnel

Երազահան Դրախտ Մտնել

Երազի մեջ դրախտ մտնել նշանակում է – ճիշտ Ադամայ վիճակն է, արգիլեալ  պտուղ եվ փորձանք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *