erazahan darbin

Երազահան Դարբին: Erazahan Darbin

Երազահան Դարբին

Երազում դարբին տեսնել նշանակում է – Մեծ մարդու կողմե ճնշում պիտի կրես:

Ժամանակակից Երազահան Դարբին

Եթե դարբնոցում, աշխատանքի պահին ես տեսել նրան, այն գործը, որ ձեռնարկել ես, մեծ դժվարությամբ գլուխ պիտի բերես և ճաշակես նրա բարիքները:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *