23 Մարտ – 21 Ապրիլ

Եթէ այր է,բարկացոտ,աշխոյժ,ճարտար խոսող,աշխատասեր,բուռն,ստախոս,դիվրափոփոխ կըլլայ:Իր խոսքը չի յարգեր եվ խստումըդիվրավ կը մոռնայ:Շատ վտանգներու պիտի ենթարկուի:Որսորդութեան եվ ձկնորսութեան սիրահար կըլլայ:
Եթէ կին է,գեղեցիկ,աշխոյժ եվ հետաքրքիր կըլլայ:Ստախոս եվ կերուխումը սիրող կըլլայ:Բարկացոտ եվ չարախոս իր ծերութեան.կիները խիստ կերպով պիտի քնադատէ:Կանուխ պիտի ամուսնանայ եվ շատ զավակ պիտի ունենայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *