22 Փետրուար – 22 Մարտ

Եթէ այր է, ձեվակերպութիվններ սիրող ,հանդարտաբարոյ,զուարթ,խաղալ սիրող,լավ նկարագիր պիտի ունենայ եվ երջանիկ պիտի ըլլայ տունէն դուրս.հարուստ պիտի չըլլայ իր երիտասարդութեան:Ավելի դիվրակեցիկ եղած ատեն,իր ինչքին հոգ պիտի շատնի եվ պիտի չոգտուի անոր հետեվանքով եղած փոխաձեռութեան դասերէն:Անգաղտնապահութեան երեսէն պիտի նեղուի անախորժութիվններ պիտի ունենայ եվ եսասեր պիտի ըլլայ:
Եթէ կին է,գեղեցիկ կըլլայ,իր երիտասարդութեան վիշտ եվ ձանձրոյթ պիտի ունենայ,բարեսէր,զգայուն,խոհեմ,խնայող,տրամաբանող եվ ընկերութենէ խուսափող պիտի ըլլայ:Իր առողջութիվնը թէեվ տկար մինչեվ 28 տարեկան,պիտի ըլլայ յետոյ զորավոր:Երբեմն աղիքի հիվանդութիվներէ պիտի տառապի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *