22 Նոյեմբեր – 21 Դեկտեմբեր

Եթէ այր է,ճամբորդութիվն պիտի սիրէ եվ ծովու վրայ պիտի հարստանայ.կայտառ,թեթեվաշարժ եվ մտայի երեվոյթ կունենայ:Իր բարեկամներուն դրամը պիտի վատնէ:Լողալու,որսի,ձիարշավի,մարզանքի նախասիրութիվն պիտի ունենայ:Արդար,աշխատասեր,հավատարիմ,լավ վարուող,անձնասէր եվ խելացի կըլլայ:
Եթէ կին է աշխատասեր,կասկածոտ եվ հետաքրքիրնկարագիր կունենայ:Գթոտ,ճամբորդութիվնը սիրող եվ միեվնոյն երկրի մէջ շատ մնալ պիտի չուզէ:Քիչ մը սրտի եվ մտքի արժանիքներ պիտի ունենայ:19 կամ 24 տարեկանին պիտի ամուսնանայ եվ լավ մարդ պիտի ըլլայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *