Նվարդ

Նվարդ Անվան Նշանակությունը

Նվարդ – պարս. navard բառից ելնելով ոմանք մեկնում են <հաճելի>:

(Աճառյանն իրավացիորեն համարում է բարդ բառ՝ կազմված պարս. nav <նոր> եվ vard <վարդ> բառերից եվ բացատրում իբրեվ <նորավարդ>:)

Leave a Reply

Your email address will not be published.