Ց

Ցանկացար եվ փափաքդ ստացար,եվ յանկարծ սէրդ սառեցավ,քեզ երջանկութիվն համարածդ,այժմ քեզի ցավ կը պատճառէ,դու ընտրութեանդ մէջ չարաչար սխալեցար,թէեվ պատճառ մը կար զքեզ այս ընտրութեան մղող,բայց դու ազատ էիր,կրնայիր ընդդիմանալ,սակայն թոյլ գտնուեցար:Արդ, փրկութեան ուրիշ միջոց չկայ եթէ ոչ ամէն բան թողուլ եվ ազատ ըլլալ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *