Պ

Պատերազմի պատճառ նկատուած են յաճախ կիներու շահամոլութիվնը:Անհարկի է մեզ այս խնդիրը քննել,բայց պէտք է ըսել որ դուն այս երկուքէն եվս առաջնորդուելով բավական չարիք եվ թէեվ հիմա ըստ բավականի լրջացած կերեվիս,բայց եվ այնպեսբոլորովին չհեռացար հին ճանապարհէդ:Ուստի եթէ կը փափաքիս լավ վախճան ունենալ,հրաժարէ նախորդ գործերէդ եվ բարի եղիր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *