Որքանով է նպասաոր Ձեր Ծննդյան Տարեթիվը

Ծննդեան թիվն ամենէն կարեոր թիվն է թուագիտութէան մէջ, որովհետեվ անիկա ցոյց կու տայ ձեր ինչ ըլլալը եվ ինչ բանի կարող ըլլալը: Իսկ ձեր անուան համապատասխանող թիվը որ <<անուան կամ ճակատագրի թիվ>> կը կոչուի ՝ ցոյց կու տայ գիծը, որուն հետեվելով է որ մարդ մը յոյս կունենայ յաջողելու:
Ուրեմն ծննդեան թիվն անհատի մը զօրութեան կամ կարողութեան չափանիշ է, մինչ անուան թիվը յայտարար նշան է թէ ինչպես այդ կարողութիվնները պարտին ի գործ դրուիլ:
Ծննդեան թիվը կունենանք , երբ ծննդեան տարին , ամիսն ու ամսաթիվը գումարենք իրարու վրայ: Զօր օրինակ ծննդեան թուական 13 Դեկտ. 1904 , սապէս կը գրուի:
Դեկտ. 12րդ ամիս 1+2=3
13րդ օր                  1+3=4
1904 1+9+0+4=14=1+4=5
Ստացվեց 3+4+5=12
Ծննդեան թիվը 12 է որ երբ վերածուի իր ամենապարզ վիճակին կըլլայ 1+2=3
Երբ 1 էն մինչեվ 9 թուանշանները ծննդեան թիվերուն վրայ գործածուին կունենանք հետեվեալը:

1ը ՝ զորաոր եվ գործունեայ թուանշան մըն է: Տրամաբանող , անդուգն, անձնասէր, իշխող:

2ը՝ ավելի կրաորական , ավելի իգական իր տեսակի մեջ: Նախաձեռնութենէ զուրկ , բայց մեծ հրապոյր մը ունի: Բարի, խաղաղասեր, միօրինակ տրամադրութիվն ունեցող:

3ը ՝ գեղարուեստի թուանշանն է , նաեվ զուարթութեան եվ ուրախութեան թուանշանը:

4ը ՝ ցոյց կու տայ յարատեվութիվն եվ արտադրիչ ոյժ շայրաեղ մարմնական թուանշան մըն է կոշտ ու նիվթալի կառավարուի անոր տէրը ՝ հակամետ է կոշտ ու նիվթապաշտ ըլլալու:

5ը ՝ փոփոխամիտ թուանշան մըն է որ միանգամայն իր մէջ ունի թէ մտաորական եվ թէ նիվթական բան մը: Այս թուանշանի տակ ծնող մը հավանօրեն շատ մարմնեղ կըլլայ , առանց շատ խորութեան սակայն:

6ը ՝ ցոյց կու տայ հանգստավէտութիվն ու վստահութիվն: Ամուսնութեան թուանշանն է: Կըսուի թէ մեծ ազդեցութիվն ունի մարդասիրութեան հետ, նաեվ արվեստի ինչ ինչ ճիվղերու մէջ:

7ը ՝ ցոյց կու տայ ծանրաբարոյութիվն եվ ինքնավստահութիվն, զայն ունեցողը սակայն զգոյշ կենալու է անգիտակ ճամբաներէ երթալէ եվ նոր ձեռնարկներու սկսելէ : Մի քիչ խորհրդաոր թուանշան:

8ը ՝ առեվտրական յաջողութեան եվ իրագործման թվանշանն է .ցոյց կու տայ մտաոր կարողութիվն , գրական խառնուածք:

9ը ՝ ամենէն ավելի զարգացած թուանշանն է. կը նշանակէ առաքինութիվն եվ ուղղամտութիվն: Այս թուանշանին տակ ծնողներ մեծ կարեորութիվն ունին կեանքի պարագաները դիմագրավելու եվ յաղթելու: 9ը կը նկատուի անձնական եվ համաշխարհային սիրոյ թուանշանը:

6 comments

  1. Ankert as at vochinch chhaskaza bazatrutyuniz. Yete karoxek xntrumem mer hayerenov bazatrek. Anchap shnorhakal kleinem. Hargankners

  2. Բարեվ Անի Ջան գրեք ձեր ծննդյան ամիսը, օրը եվ տարեթիվը

    1. Կասեմ բայց Ես Չպիտեմ Ձեր Ծննդյան տերեթիվը, ամիսը, օրը 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *