Մարդու նկարագրոթյունը ըստ քթի կառուցվածքի

Քիթ լայն ու երկայն՝մեծ ռունգերով – Արիութիվն, բարութիվն:

Խոշոր քիթ  – Մեծ սիրտ:

Սրածայր քիթ  – Գձուձութիվն, ոչինչ բանի մը համար քէն:

Պզտիկ քիթ – Խաբեբայութիվն:

Գունտ ու կլոր քիթ – Գէշ նկարագիր:

Երկայն ու կլոր քիթ – Գողութիվն:

Տափակ վեր դարձած քիթ – Պագչոտութիվն, անառակութիվն:

Կռածագ քիթ – Յաղթութիվն, յանդգնութիվն, խինդ ու անգթութիվն:

Կարմիր քիթ – Գինովի:

3 comments

  1. 1+9+7+7+1977=2001
   2+0+0+1+2001=2004
   2+0+0+4+2004=2010
   2+0+1+0+2010=2013
   2+0+1+3+2013=2019
   Ստացանք 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *