Մարդու նկարագրոթյունը ըստ հոնքերի

Դեպի ռունքը վայրահակ ցոյց կու տայ դիվրախաբութիվն:
Դեպի ռունգը հակած յոնքը ցոյց կու տայ նախանձութիվն եվ քինախնդրութիվն:
Կամարաձեվ յոնքը մինչէվ ռունգը կը հասնի,ուսումնասիրութեան,նրբամտութեան, բայց եթէ իրարու կը խառնուին ռունգին վերեվ կը նշանակէ կարճամտութիվն:
Երկայնամազ եվ լայն յոնքը՝ գազանաբարոյութիվն:
Նրբամազ յոնք՝ մեղմութիվն,հեզութիվն եվ շրջահայեցութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *