Մարդու նկարագրոթյունը ըստ եղունգների

Սպիտակ նշան մը եղունգին վրայ դժբախտութիվն կը գուշակէ:
Դեղնած կամ կապարագոյն եղունգները մելամաղձոտ անձը ցոյց կու տան:
Լայն եղունգներ նշան են բարի, ազնիվ ու ամաչկոտ բնաորութեան:
Նեղ եղունգ ունեցողները փառասեր եվ կռուասեր կըլլան:
Փոքր եղունգներ կը ցուցանեն մտքի փոքրութիվն, յամառութիվն եվ յավակնոտութիվն:
Զինորականներ ու անոնք որ պատերազմէն եռուգեռէն կախորժին,կարմիր ու բծաոր եղունգներ ունին:
Մսին մեջ բուսնող եղունգներ ցոյց կու տան զեղխութիվն ու անառակութիվն:
Շատ դեղնած եղունգ ունեցողները ենթակայ են ֆիզիքական տկարութեան եվ կը հալածուին իրենց դրացիներէն ու բարեկամներէն:

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *