Մարդու նկարագրոթյունը ըստ բերանի կառուցվածքի

Լայն բերան – Յանդգնութիվն, քաջութիվն: Բաց բերան – Չափազանցութիվն ամեն բանի մեջ, լրբութիվն, հեգնանք, ստախոսութիվն: Նեղ բերան – Համեստութիվն, երկչոտութիվն, ծանրութիվն: Վերին շուրթ՝ վարի շուրթէն ավելի դուրս ցցուած – Շատախոսութիվն, չարութիվն, անկրթութիվն: Ստորին շուրթ՝ վերինէն ավելի դուրս ցցուած -Կամք: Իսկ երբ կախ է ան՝ այլասերութիվն, ապուշութիվն: Պրկուած եվ պզտիկ շրթունք- Ճարտարախոսութիվն: Նուրբ – Չարութիվն, մեղկութիվն: Հաստ – Հեշտասիրութիվն կամ տխմարութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *