Մարդու նկարագրոթյունը ըստ աչքերի

Աչք միջին մեծութեամբ, ոչ շատ կլոր, բաց ու պայծառ – Առողջ իմացականութիվն:
Ակնապիճներէն դուրս ինկածի պէս, շունի կամ կովու աչքերուն տեսքով, շատ լայն, երկայն բացուած – Տխմարութիվն, ծուլութիվն:
Խորունկ, ներս գացած աչքեր – Նախանձ, չարաճճիութիվն, կասկածոտութիվն եվ գծուծ դիվրագրգռութիվն:
Ուղիղ առջեվին նայող, նպատակի մը սեվեռածի արտահայտութեամբ աչքեր – Անգթութիվն, կռուազանութիվն:
Յարաշարժ աչքեր – Անամոթութիվն, ստախոսութիվն:
Խոնավ ու քողարկուած աչքեր – Բանաստեղծի, խորհողի եվ արուեստագետի խառնուած:
Դեղիղնի զարնող աչքեր – Մառդասպանութիվն:
Սեվ եվ փայլուն աչքեր  – Ողջամտութիվն, հնարք եվ յանդգնութիվն:
Կանաչ աչքեր – Խարդախութիվն, մատնութիվն եվ ավազակութիվն:
Կապոյտ աչքեր – Զգայնութիվն, երբեմն ալ տխմարութիվն:
Շատ բաց կապոյտ աչքեր – Մելամաղձութիվն:
Թափանցող, խոնավ ու պայծառ աչքեր – Բարձր միտք, գիտակցութիվն անձի արժանիքին:
Խոնավ ու ժպտուն աչքեր  – Սիրահարութիվն:
Ժպտուն աչքեր – Բարութիվն, մարդասիրութիվն:
Երկայն, սրածայր անկիվներով աչքեր  – Մեծ դատողութիվն,թափանցողութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *