Մարդու նկարագրոթյունը ըստ ակռայի կառուցվածքի

Ակռայ՝ թանձր, հաստատուն եվ շնատամի ձեվով – Երկարակեցութիվն: Քառանկիվնի, երերեացող, իրամէ հեռու եվ փոքրիկ – Կարճ կեանք, դիվար բարկանալու միտում: Եթէ կանոնաորաբար չգտնուին հոն ուր պարտ էին բուսնիլ – Բամբասանք եվ անիմաստ հպարտութիվն: Շրթունքը վեր բռնող ակռաներ – Լրբութիվն, կռուազան բնոյթ, սնապարծութիվն եվ գէշ նկարագիր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *