Մարդու նկարագրոթյունը ըստ ականջի կառուցվածքի

Լայնաբաց ականջ – Պակասամտութիվն: Խոշոր եվ չափէն ավելի բացուած – Լրբութիվն :Պզտիկ – Խենթութիվն: Երկայն –  Էշութիվն, ծուլութիվն:Քառակուսի – Գիտնականութիվն : Սոթթուածի պես ու փոքր – Խաբեբայութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *