Erazahan Jambordel

Երազահան Կառքով Ճամբորդել

Երազահան Կառքով Ճամբորդել

Երազում կառքով ճամբորդել նշանակում է – Գործի մեջ մոտավոր յաջողութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *