Կոյս

Անսպառ լոյս ծագէ վրադ Աստուած եվ Իր ողորմութեամբդ ուզածդ յաջողէ քեզի:Մի վախնար տեսած երազէդ,զի թեպէտ ահագին պատերազմ է,բայց լավութեան նշան, եվ քեզի լավութիվն պիտի գայ չի յուսացած տեղէդ, եվ ինչ որ խորհած ես պիտի կատարուի:Եթէ հիվանդ ունիս ՝պիտի առողջանայ եվ պատուհասը Աստուծոյ կամքով ՝ հեռանայ քեզմէ:Յառաջիկայ օրերը նախորդներէն լավ պիտի ըլլայ քեզի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *