Խ

Կը կարծես թէ շահավէտ եվ խորիմաստ խորհուրդ ունիս,բայց սխալ է եվ անիրականալի,շատ հեռու կցիր այդ խորհուրդներէդ:Քիմիագործն ալ կը կարծէ թէ պղինձէն ոսկի կը շինէ,բայց իրականին մեջ ոսկին պղինձ կը դարձնէ,այդպես եվս շատ վնաս ունիս այդ խորհուրդէդ,շուտ ոտնահարէ զայն եվ հետեվէ օրնինավոր,բարի եվ մաքուր ճամբու,որպէսզի չարէն ազատիս եվ յաջողութիվնն ու բարիք վայելես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *