Թվագիտություն

Կուզեք իմանալ թէ ձեր անունը նպաստաոր է ձեր յաջողութեան համար: Թերեվս կրնամ օգնել ձեզի: Թէեվ սույն վարդապետութեան վրայ շատ վստահ չեմ, բայց ի գործ կը դնեմ զայն գէթ ժամանցի համար: Զուգադիպութիվն կոչեցեք, եթե կուզէք, բայց ես կըճանչնամ շատեր՝ որոնք անյաջող էին մինչեվ իրենց անունը փոխելը, համաձայն թուագիտութեան ցուցմունքներուն, եվ անյուհետեվ յաջողութիվն ունեցան: Կուզեք հավատացեք, կուզէք մի հավատաք, այս խաղը շատ շահագրգիռ պիտի գտնէք սակայն:
Ներկայ թուագիտութիվնը հիմնուած է Պիվթագորոսի կողմէ, Շնորհաց թիվէն չորս դար առաջ: Զոր օրինակ, թիվերու միջոցով կրնանք մեր ծննդեան թիվն ու մեր անուան կամ ճակատագրին թիվը գտնելով ՝ ճշտել թէ այդ երկու թիվերեն ինչպես կը համեմատին միմիանց հետ եվ ինչ ազդեցութիվն ունին մեր կեանքին վրայ:
Կրնանք ատիկա ալ ավելի յառաջ տանիլ եվ գտնել թէ մեր անունները ներդաշնակութեան մէջ են մեր ընտանիքին անուններուն եվ ծննդեան թուականներու հետ եվ կամ յաջողելու համար անհրաժեշտ է զայն փոխելը: Թուագիտութիվնը կարելի է կիրարել ՝ ամուսին մը կամ կին մը ընտրած ատեննիս եվ կամ յարմար անուն մը զատելու համար մեր զավակներուն:
Պիտի ջանամ ամփոփ կերպով պատկերացնել ամենակարեոր կէտերը սոյն դարասկզբին գիտութեան , կամ եթէ կուզէք հնարամտութեան:
Բոլոր թիվերը կամ թիվերու բաղադրութիվնները կարելի է վերածել պարզ օր օրինակ 49 թիվը 4-ի եվ 9-ի բաղադրութիվնն է,որոնց գումարն է 13. այս թիվն ալ իր կարգին ՝ բաղադրութիվն է 1 -ի եվ 3-ի, զոր կարելի է վերածել ՝ գումարելով ՝ 4-ի: Ուրեմն 49 թիվին ամենէն պարզ մէկ ձեվն է 4 : Նոյն մեթոտով , 4739 թիվին ամենապարզ ձեվն 4+7+3+9 = 23 , որ է 2+3 = 5:
Երբ թիվեր անուններու վրայ գործածուին, այբուբենի ամէն մէկ գիրի ՝ որոշ թիվ մը դրուած է, որ իրեն համապատասխանող գիրին վրայ ըստ բախտի չէ դրուած այլ իր դիրքը ճշտգրտորեն որոշուած է: Զօր օրինակ , Ջ գիրին համապատասխանող թիվն է 9 , վասնզի Ջ-ն այբուբէնի 27 րդ գիրն ըլլալուն  է 2+7 = 9:

Ահա պզտիկ տախտակ մը ՝ որուն վրայ հիմնուած են գրեթէ բոլոր հաշիվները:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց ՈՒ Փ Ք
Օ Ֆ

ՆՊԱՍՏԱՈՐ Է ՁԵՐ ԱՆՈՒՆԸ ?

ՆՊԱՍՏԱՈՐ Է ՁԵՐ ԾՆՆԴԵԱՆ ԹԻՎԸ ?