erazahan qar

Երազահան Քար: Erazahan Qar

Երազահան Քար

Երազում քար տեսնել նշանակում է – Թշուառութիվն եվ ծանր գործ:

Ժամանակակից Երազահան Քար

Քարերի մասին երազները դժվարության, խոչընդոտների, դժվարին կյանքի նշան են։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *