erazahan pakel

Երազահան Փակել: Erazahan Pakel

Երազահան Փակել

Երազում ինչ թր բան փակել նշանակում է – Երկերեսութիվն եվ ապերախտութիվն կը նշանակէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *