erazahan koxpeq

Երազահան Փականք: Erazahan Pakanq

Երազահան Փականք

Երազում փականք տեսնել նշանակում է  – Բարեկամական կամ առեվտրական յարաբերութեանց խղում կամ վերսկսում կը նշանակէ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *