erazhan jrhoric jur qashel

Երազահան Ջրհորից Ջուր Քաշել

Երազահան Ջրհորից Ջուր Քաշել

Երազում ջրհորից ջուր քաշել նշանակում է – Առողջութիվն եվ ուրախութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.